GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dôležité informácie pre zákazníkov spoločnosti ideo s.r.o.

 

Pravidlá o nakladaní s osobnými údajmi

1. Pravidlá o nakladaní s osobnými údajmi spoločnosti ideo s.r.o. upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.ideo.sk (ďalej jen „webovej stránka“), ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov ideo s.r.o., ktorí robia objednávky prostredníctvom webovej stránky alebo e-mailom (ďalej len „zákazník“)podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2. Spoločnosť ideo s.r.o. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje, za akým účelom bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

3. Spoločnosť ideo s.r.o. vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorým je: Oxana Ferancová, oxana.ferancova@ideo.sk

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME

1. Sú to údaje poskytnuté zákazníkmi.Spoločnosť ideo s.r.o. pracúva osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácii na www.ideo.sk (zákaznícka zóna) alebo pri vytvorení objednávky prostredníctvom mailu.

2. Tieto údaje zahŕňajú najmä fakturačné údaje, dodaciu adresu, meno a priezvisko prijímateľa, telefónne číslo a platobné údaje.

3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Webová stránka www.ideopro.sk používa súbory cookies Google Analytics, ktoré spracúva spoločnosť Google LLC za účelom analýzy návštevnosti tejto stránky. Cookies môžete zablokovať v nastaveniach vášho prehliadača.

4. Spoločnosť ideo s.r.o. nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje.

PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME

1. Pre vybavenie objednávky využívame fakturačné údaje, meno, priezvisko a kontaktné údaje.Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru.

2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom formou obchodných oznámení využíva spoločnosť ideo s.r.o. predovšetkým e-mailovú adresu.Naša spoločnosť nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje kedykoľvek odber noviniek odhlásiť zaslaním e-mailu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) v rámci objednávky na ideo s.r.o. zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie objednávky. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie. Súhlas môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať.

ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Užívatelia aj zákazníci spoločnosti ideo s.r.o. môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

1. Osobné údaje sú spracovávané výlučne pracovníkmi spoločnosti ideo s.r.o.. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s ideo s.r.o.

2. Spoločnosť ideo s.r.o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre spoločnosť ideo s.r.o. na účely a spôsobom, ktoré ideo s.r.o. stanovuje. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktorých ideo s.r.o. využíva, patria:

  • prepravné spoločnosti

Slovak Parcel Service, s.r.o.,

City Courier Slovakia, s.r.o.

 

AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

1. Spoločnosť ideo s.r.o. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu vašich údajov za týmto účelom.

3. Ďalšie spracovanie osobných údajov vykonáva spoločnosť ideo s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na spoločnosť ideo s.r.o. vzťahujú.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť ideo s.r.o. a požadovať:

  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré ideo s.r.o. spracováva, o účele a povahe spracovania osobných údajov, vrátane informácií o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo spoločnosť ideo s.r.o.
  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli spoločnosti ideo, s.r.o., či už v priebehu registrácie alebo po vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva vám ideo s.r.o. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže ideo s.r.o. správne vybaviť vašu objednávku.
  • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu(napr. blokácia, oprava, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že ideo s.r.o. spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou vášho súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
  • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už spoločnosť ideo s.r.o. nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok ideo s.r.o. vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
  • Prenesenie spracovávaných osobných údajovzískaných na základe vášho súhlasu od spoločnosti ideo s.r.o. k inému subjektu, keď ideo s.r.o. odovzdá vaše osobné údaje v bežne používanom formáte vám alebo inému správcovi podľa vášho želania.

2. Zákazníci spoločnosti ideo s.r.o. môžu vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajovv prípade zasielania obchodných oznámení, na základe ktorej ideo s.r.o. okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností zo strany spoločnosti ideo s.r.o. so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

BEZPEČNOSŤ

1. Spoločnosť ideo s.r.o. dbá na bezpečnosť vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Spoločnosť ideo s.r.o. kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslami a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany spoločnosti ideo s.r.o. pravidelne testované a ochranu pravidelne vylepšujeme.

KONTAKT

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obrátiť na spoločnosť ideo s.r.o. e-mailom na oxana.ferancova@ideo.sk, alebo na telefónnom čísle 02/2074 1576 alebo na adrese ideo, s.r.o., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava.

ÚČINNOSŤ

Tieto pravidlá sú účinné od 25.5. 2018.